PowerBI_Refresher-NPP

Informació

 • Per executar el programa s’ha de tenir instalat el python versio 3 o mes.
 • Requeriments a requirements.txt.
 • El fitxer compilar.bat transforma el .py en .pyc que es mes eficient i rapid.
 • Executar amb opcio -h per veure mes opcions i funcionalitats.

Instal·lació

 • Utilitzant pip
pip install PowerBI_refresher-NPP

Ús

 • Executar el fitxer refresh.py o refresh.cpython-39.pyc amb les opcions adients

 • Opcions

usage: refresh.cpython-39.pyc [-h] [--init-wait NUM_SEC] [--refresh-wait NUM_SEC] [-f RUTA] [-q] [-v]

Serveix per actualitzar dashboard de PowerBI desktop localment.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --init-wait NUM_SEC  temps d'espera d'obertura del PowerBI. Per defecte es 60 segons.
 --refresh-wait NUM_SEC
            Temps d'espera despres de actualitzar. Per defecte es 60 segons.
 -f RUTA, --file RUTA Especificar la ruta del fitxer a actualitzar. Per defecte es: ../apis.pbix
 -q, --quiet      Nomes mostra els errors i el missatge de acabada per pantalla.
 -v, --versio     Mostra la versio