CUSTOMER SEGMENTATION COHORT RFM CLUSTERING

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG DỮ LIỆU

Nên chuyển qua theme màu dark thì sẽ nhìn đẹp hơn
https://customer-segmentation-coh.herokuapp.com/

image

image

image

image

image

image

image

image

image

GitHub

View Github