BriVL

BriVL (Bridging Vision and Language Model) 是首个中文通用图文多模态大规模预训练模型。BriVL模型在图文检索任务上有着优异的效果,超过了同期其他常见的多模态预训练模型(例如UNITER、CLIP)。

BriVL论文:WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training

适用场景

适用场景示例:图像检索文本、文本检索图像、图像标注、图像零样本分类、作为其他下游多模态任务的输入特征等。

技术特色

 1. BriVL使用对比学习算法将图像和文本映射到了同一特征空间,可用于弥补图像特征和文本特征之间存在的隔阂。
 2. 基于视觉-语言弱相关的假设,除了能理解对图像的描述性文本外,也可以捕捉图像和文本之间存在的抽象联系。
 3. 图像编码器和文本编码器可分别独立运行,有利于实际生产环境中的部署。

下载专区

模型 语言 参数量(单位:亿) 文件(file)
BriVL-1.0 中文 10亿 BriVL-1.0-5500w.tar

使用BriVL

搭建环境

# 环境要求
lmdb==0.99
timm==0.4.12
easydict==1.9
pandas==1.2.4
jsonlines==2.0.0
tqdm==4.60.0
torchvision==0.9.1
numpy==1.20.2
torch==1.8.1
transformers==4.5.1
msgpack_numpy==0.4.7.1
msgpack_python==0.5.6
Pillow==8.3.1
PyYAML==5.4.1

配置要求在requirements.txt中,可使用下面的命令:

pip install -r requirements.txt

特征提取与计算检索结果

cd evaluation/
bash test_xyb.sh

数据解释

现已放入3个图文对示例:

./data/imgs # 放入图像
./data/jsonls # 放入图文对描述

引用BriVL

@article{DBLP:journals/corr/abs-2103-06561,
 author  = {Yuqi Huo and
        Manli Zhang and
        Guangzhen Liu and
        Haoyu Lu and
        Yizhao Gao and
        Guoxing Yang and
        Jingyuan Wen and
        Heng Zhang and
        Baogui Xu and
        Weihao Zheng and
        Zongzheng Xi and
        Yueqian Yang and
        Anwen Hu and
        Jinming Zhao and
        Ruichen Li and
        Yida Zhao and
        Liang Zhang and
        Yuqing Song and
        Xin Hong and
        Wanqing Cui and
        Dan Yang Hou and
        Yingyan Li and
        Junyi Li and
        Peiyu Liu and
        Zheng Gong and
        Chuhao Jin and
        Yuchong Sun and
        Shizhe Chen and
        Zhiwu Lu and
        Zhicheng Dou and
        Qin Jin and
        Yanyan Lan and
        Wayne Xin Zhao and
        Ruihua Song and
        Ji{-}Rong Wen},
 title   = {WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2103.06561},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2103.06561},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2103.06561},
 timestamp = {Tue, 03 Aug 2021 12:35:30 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2103-06561.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

GitHub

https://github.com/BAAI-WuDao/BriVL