GetTransTool Package

There are four types of methods to extract longest transcript or longest CDS regeion with longest transcript from transcripts fasta file or GTF file.


 • 1.Extract longest transcript from gencode transcripts fasta file.

 • 2.Extract longest transcript from gtf format annotation file based on gencode/ensembl/ucsc database.

 • 3.Extract longest CDS regeion with longest transcript from gencode database transcripts fasta file.

 • 4.Extract longest CDS regeion with longest transcript from gtf format annotation file based on ensembl/ucsc database.

Install

$ pip install GetTransTool

Usage

1. get longest transcript from gencode transcripts fasta file:

help infomation:

$ GetLongestTransFromGencode -h
usage: GetLongestTransFromGencode --file gencode.vM28.transcripts.fa.gz --outfile longest_trans.fa

Get longest transcripts from gencode transcripts fasta file.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --version     show program's version number and exit
 -f transfile, --file transfile
            input your transcripts file with ".gz" format. (gencode.vM28.transcripts.fa.gz)
 -o longestfile, --outfile longestfile
            output your longest transcript file. (longest_trans.fa)

Thank your for your support, if you have any questions or suggestions please contact me: [email protected].

usage:

$ GetLongestTransFromGencode --file gencode.vM28.transcripts.fa.gz --outfile longest_trans_gencode.fa
Your job is running, please wait...
Your job is done!
Running with 32.33 seconds!

there will be three files produced including name_changed.fa, longest_transcripts_info.csv, longest_trans_gencode.fa.

name_changed.fa:

>4933401J01Rik_ENSMUSG00000102693.2_ENSMUST00000193812.2_1070
AAGGAAAGAGGATAACACTTGAAATGTAAATAAAGAAAATACCTAATAAAAATAAATAAA
AACATGCTTTCAAAGGAAATAAAAAGTTGGATTCAAAAATTTAACTTTTGCTCATTTGGT
ATAATCAAGGAAAAGACCTTTGCATATAAAATATATTTTGAATAAAATTCAGTGGAAGAA
...

longest_transcripts_info.csv:

this is the longest transcripts exon length information.

fullname,gene_name,translength
snoZ196_ENSMUSG00002074855.1_ENSMUST00020182568.1_35,snoZ196,35
snoZ159_ENSMUSG00002075734.1_ENSMUST00020182611.1_87,snoZ159,87
n-R5s93_ENSMUSG00000119639.1_ENSMUST00000240071.1_119,n-R5s93,119
...

longest_trans_gencode.fa:

this is the filtered longest transcript fasta file.

>4933401J01Rik_ENSMUSG00000102693.2_ENSMUST00000193812.2_1070
AAGGAAAGAGGATAACACTTGAAATGTAAATAAAGAAAATACCTAATAAAAATAAATAAA
AACATGCTTTCAAAGGAAATAAAAAGTTGGATTCAAAAATTTAACTTTTGCTCATTTGGT
ATAATCAAGGAAAAGACCTTTGCATATAAAATATATTTTGAATAAAATTCAGTGGAAGAA
...

2. Extract longest transcript from gtf format annotation file based on gencode/ensembl/ucsc database:

help infomation:

$ GetLongestTransFromGTF -h
usage: GetLongestTransFromGTF --database ensembl --gtffile Homo_sapiens.GRCh38.101.gtf.gz --genome Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz --outfile longest_trans.fa

Extract longest transcript from gtf format annotation file based on gencode/ensembl/ucsc database.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --version     show program's version number and exit
 -d databse, --database databse
            which annotation database you choose. (default="ensembl", ucsc/ensembl/gencode)
 -g gtffile, --gtffile gtffile
            input your GTF file with ".gz" format.
 -fa genome, --genome genome
            your genome fasta file matched with your GTF file with ".gz" format. (Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz)
 -o longestfile, --outfile longestfile
            output your longest transcript file. (longest_trans.fa)

Thank your for your support, if you have any questions or suggestions please contact me: [email protected].

usage:

$ GetLongestTransFromGTF --database ensembl --gtffile Homo_sapiens.GRCh38.103.gtf.gz --genome Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz --outfile longest_trans_ensembl.fa
Your job is running, please wait...
Your job is done! 
Running with 159.51 seconds!

there will be three files produced including longest_transcripts_info.csv, longest_trans.gtf, longest_trans_ensembl.fa.

longest_transcripts_info.csv:

,transcript_length,gene_name
snoZ196_ENSG00000281780_ENST00000625269_snoRNA,89,snoZ196
hsa-mir-423_ENSG00000266919_ENST00000586878_lncRNA,94,hsa-mir-423
hsa-mir-1253_ENSG00000272920_ENST00000609567_lncRNA,105,hsa-mir-1253
...

longest_trans.gtf:

this is the gtf information for the longest transcripts.

1	havana	gene	11869	14409	.	+	.	gene_id "ENSG00000223972"; gene_version "5"; gene_name "DDX11L1"; gene_source "havana"; gene_biotype "transcribed_unprocessed_pseudogene";
1	havana	transcript	11869	14409	.	+	.	gene_id "ENSG00000223972"; gene_version "5"; transcript_id "ENST00000456328"; transcript_version "2"; gene_name "DDX11L1"; gene_source "havana"; gene_biotype "transcribed_unprocessed_pseudogene"; transcript_name "DDX11L1-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "processed_transcript"; tag "basic"; transcript_support_level "1";
1	havana	exon	11869	12227	.	+	.	gene_id "ENSG00000223972"; gene_version "5"; transcript_id "ENST00000456328"; transcript_version "2"; exon_number "1"; gene_name "DDX11L1"; gene_source "havana"; gene_biotype "transcribed_unprocessed_pseudogene"; transcript_name "DDX11L1-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "processed_transcript"; exon_id "ENSE00002234944"; exon_version "1"; tag "basic"; transcript_support_level "1";
1	havana	exon	12613	12721	.	+	.	gene_id "ENSG00000223972"; gene_version "5"; transcript_id "ENST00000456328"; transcript_version "2"; exon_number "2"; gene_name "DDX11L1"; gene_source "havana"; gene_biotype "transcribed_unprocessed_pseudogene"; transcript_name "DDX11L1-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "processed_transcript"; exon_id "ENSE00003582793"; exon_version "1"; tag "basic"; transcript_support_level "1";
1	havana	exon	13221	14409	.	+	.	gene_id "ENSG00000223972"; gene_version "5"; transcript_id "ENST00000456328"; transcript_version "2"; exon_number "3"; gene_name "DDX11L1"; gene_source "havana"; gene_biotype "transcribed_unprocessed_pseudogene"; transcript_name "DDX11L1-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "processed_transcript"; exon_id "ENSE00002312635"; exon_version "1"; tag "basic"; transcript_support_level "1";
1	havana	gene	14404	29570	.	-	.	gene_id "ENSG00000227232"; gene_version "5"; gene_name "WASH7P"; gene_source "havana"; gene_biotype "unprocessed_pseudogene";

longest_trans_ensembl.fa:

>DDX11L1_ENSG00000223972_ENST00000456328_transcribed_unprocessed_pseudogene
GTTAACTTGCCGTCAGCCTTTTCTTTGACCTCTTCTTTCTGTTCATGTGTATTTGCTGTC
TCTTAGCCCAGACTTCCCGTGTCCTTTCCACCGGGCCTTTGAGAGGTCACAGGGTCTTGA
TGCTGTGGTCTTCATCTGCAGGTGTCTGACTTCCAGCAACTGCTGGCCTGTGCCAGGGTG
...

for ucsc:

$ GetLongestTransFromGTF --database ucsc --gtffile hg19.ncbiRefSeq.gtf.gz --genome hg19.fa.gz --outfile longest_trans_ucsc.fa

3. Extract longest CDS regeion with longest transcript from gencode database transcripts fasta file.

help infomation:

$ GetCDSLongestFromGencode -h
usage: GetCDSLongestFromGencode --file gencode.vM28.pc_transcripts.fa.gz --outfile longest_cds_trans.fa

Extract longest CDS regeion with longest transcript from gencode database transcripts fasta file.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --version     show program's version number and exit
 -f transfile, --file transfile
            input your protein-coding transcripts file with ".gz" format. (gencode.vM28.pc_transcripts.fa.gz)
 -o longestfile, --outfile longestfile
            output your longest transcript file. (longest_cds_trans.fa)

Thank your for your support, if you have any questions or suggestions please contact me: [email protected].

usage:

$ GetCDSLongestFromGencode --file gencode.vM28.pc_transcripts.fa.gz --outfile longest_cds_trans_gencode.fa
Your job is running, please wait...
Your job is done! 
Running with 17.67 seconds!

there will be four files produced including name_changed.fa, All_transcripts_cds_info.csv, longest_cds_transcripts_info.csv, longest_cds_trans_gencode.fa.

name_changed.fa:

>Xkr4_ENSMUSG00000051951.6_ENSMUST00000070533.5_151_2094_3634
GCGGCGGCGGGCGAGCGGGCGCTGGAGTAGGAGCTGGGGAGCGGCGCGGCCGGGGAAGGA
AGCCAGGGCGAGGCGAGGAGGTGGCGGGAGGAGGAGACAGCAGGGACAGGTGTCAGATAA
AGGAGTGCTCTCCTCCGCTGCCGAGGCATCATGGCCGCTAAGTCAGACGGGAGGCTGAAG
...

All_transcripts_cds_info.csv:

this is the all transcripts cds and exon length information.

fullname,gene_name,translength,cdslength
>mt-Nd6_ENSMUSG00000064368.1_ENSMUST00000082419.1_1_519_519,>mt-Nd6,519,519
>mt-Nd5_ENSMUSG00000064367.1_ENSMUST00000082418.1_1_1824_1824,>mt-Nd5,1824,1824
>mt-Nd4l_ENSMUSG00000065947.1_ENSMUST00000084013.1_1_297_297,>mt-Nd4l,297,297
...

longest_cds_transcripts_info.csv:

fullname,gene_name,translength,cdslength
>mt-Nd6_ENSMUSG00000064368.1_ENSMUST00000082419.1_1_519_519,>mt-Nd6,519,519
>mt-Nd5_ENSMUSG00000064367.1_ENSMUST00000082418.1_1_1824_1824,>mt-Nd5,1824,1824
>mt-Nd4l_ENSMUSG00000065947.1_ENSMUST00000084013.1_1_297_297,>mt-Nd4l,297,297
...

longest_cds_trans_gencode.fa:

>Xkr4_ENSMUSG00000051951.6_ENSMUST00000070533.5_151_2094_3634
GCGGCGGCGGGCGAGCGGGCGCTGGAGTAGGAGCTGGGGAGCGGCGCGGCCGGGGAAGGA
AGCCAGGGCGAGGCGAGGAGGTGGCGGGAGGAGGAGACAGCAGGGACAGGTGTCAGATAA
AGGAGTGCTCTCCTCCGCTGCCGAGGCATCATGGCCGCTAAGTCAGACGGGAGGCTGAAG
...

4. Extract longest CDS regeion with longest transcript from gtf format annotation file based on ensembl/ucsc database.

help infomation:

$ GetCDSLongestFromGTF -h
usage: GetCDSLongestFromGTF --database ensembl --gtffile Homo_sapiens.GRCh38.101.gtf.gz --genome Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz --outfile longest_cds_trans.fa

Extract longest CDS regeion with longest transcript from gtf format annotation file based on ensembl/ucsc database.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --version     show program's version number and exit
 -d databse, --database databse
            which annotation database you choose. (default="ensembl", ucsc/ensembl)
 -g gtffile, --gtffile gtffile
            input your GTF file with ".gz" format.
 -fa genome, --genome genome
            your genome fasta file matched with your GTF file with ".gz" format. (Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz)
 -o cdslongestfile, --outfile cdslongestfile
            output your longest transcript file. (longest_cds_trans.fa)

Thank your for your support, if you have any questions or suggestions please contact me: [email protected].

usage:

$ GetCDSLongestFromGTF --database ensembl --gtffile Homo_sapiens.GRCh38.103.gtf.gz --genome Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz --outfile longest_cds_trans_ensembl.fa
Your job is running, please wait...
Your job is done! 
Running with 152.38 seconds!

there will be four files produced including CDS_longest_trans.gtf, All_transcripts_cds_info.csv, longest_cds_transcripts_info.csv, longest_cds_trans_ensembl.fa.

CDS_longest_trans.gtf:

1	ensembl_havana	gene	65419	71585	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding";
1	havana	transcript	65419	71585	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; tag "basic";
1	havana	exon	65419	65433	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "1"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; exon_id "ENSE00003812156"; exon_version "1"; tag "basic";
1	havana	exon	65520	65573	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; exon_id "ENSE00003813641"; exon_version "1"; tag "basic";
1	havana	CDS	65565	65573	.	+	0	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; protein_id "ENSP00000493376"; protein_version "2"; tag "basic";
1	havana	start_codon	65565	65567	.	+	0	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; tag "basic";
1	havana	exon	69037	71585	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "3"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; exon_id "ENSE00003813949"; exon_version "1"; tag "basic";
1	havana	CDS	69037	70005	.	+	0	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "3"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; protein_id "ENSP00000493376"; protein_version "2"; tag "basic";
1	havana	stop_codon	70006	70008	.	+	0	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; exon_number "3"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; tag "basic";
1	havana	five_prime_utr	65419	65433	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; tag "basic";
1	havana	five_prime_utr	65520	65564	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; tag "basic";
1	havana	three_prime_utr	70009	71585	.	+	.	gene_id "ENSG00000186092"; gene_version "6"; transcript_id "ENST00000641515"; transcript_version "2"; gene_name "OR4F5"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding"; transcript_name "OR4F5-202"; transcript_source "havana"; transcript_biotype "protein_coding"; tag "basic";
1	ensembl_havana	gene	450740	451678	.	-	.	gene_id "ENSG00000284733"; gene_version "2"; gene_name "OR4F29"; gene_source "ensembl_havana"; gene_biotype "protein_coding";
...

All_transcripts_cds_info.csv:

this is the all transcripts cds and exon length information.

cdslength,ID,translength,utr5length,gene_name
2709,ZZZ3_ENSG00000036549_ENST00000370801,6412,476,ZZZ3
1227,ZZZ3_ENSG00000036549_ENST00000370798,2468,486,ZZZ3
173,ZZZ3_ENSG00000036549_ENST00000433749,603,430,ZZZ3
...

longest_cds_transcripts_info.csv:

cdslength,ID,translength,utr5length,gene_name
2709,ZZZ3_ENSG00000036549_ENST00000370801,6412,476,ZZZ3
8883,ZZEF1_ENSG00000074755_ENST00000381638,11466,135,ZZEF1
1716,ZYX_ENSG00000159840_ENST00000322764,2228,80,ZYX
...

longest_cds_trans_gencode.fa:

>OR4F5_ENSG00000186092_ENST00000641515_61_1038_2618
CCCAGATCTCTTCAGTTTTTATGCCTCATTCTGTGAAAATTGCTGTAGTCTCTTCCAGTT
ATGAAGAAGGTAACTGCAGAGGCTATTTCCTGGAATGAATCAACGAGTGAAACGAATAAC
TCTATGGTGACTGAATTCATTTTTCTGGGTCTCTCTGATTCTCAGGAACTCCAGACCTTC
...

for ucsc:

$ GetCDSLongestFromGTF --database ucsc --gtffile hg19.ncbiRefSeq.gtf.gz --genome hg19.fa.gz --outfile longest_cds_trans_ensembl.fa

END

Thank your for your support, if you have any questions or suggestions please contact me: [email protected].

GitHub

View Github