ProxyShell_POC

POC for scanning ProxyShell(CVE-2021-34523,CVE-2021-34473,CVE-2021-31207)

  • usage:
    python3 Proxyshell.py {ip}

GitHub

https://github.com/mithridates1313/ProxyShell_POC