tokei-pie

Render tokei results to charts. ?

PyPI version
Python version

Installation

pip install tokei-pie

Usage

$ tokei -o json | tokei-pie

?

(This is how django looks like!)

GitHub

View Github