Zalo AI challenge 2021 task Hum to Song

pipeline:

Chuẩn bị dữ liệu cho quá trình train:

 • Sửa các file đường dẫn trong config/preprocess.yaml

  • raw_path: đường dẫn đến data thô

  • preprocessed_path: đường dẫn đầu ra của quá trình rút trích mel

  • temp_dir: đường dẫn chứa dữ liệu mp3 được chuẩn hóa

  • Chạy lần lượt các lệnh sau:

    python preprocessing.py

    python utils/split_train_val_by_id.py
  
    python utils/augment_mp3.py
  
    python utils/preprocess_augment.py

Train model:

 • Sửa các file đường dẫn trong config/config.py

  • meta_train: đường dẫn đến file train_meta.csv trong preprocessed_path

  • train_root: đường dẫn đến dữ liệu mel đã tiền xử lý

  • train_list = ‘full_data_train.txt’

  • val_list = ‘full_data_val.txt’

 • Chạy lần lượt các lệnh sau:

    python convert_data.py

    python train.py

Infer public test:

 • Đặt dữ liệu mp3 thô ở địa chỉ /data/public_test (bên trong chứa 2 thư mục full_song và hum)

 • Chạy lần lượt các lệnh sau:

  ./predict.sh

Infer private test:

Đặt dữ liệu mp3 thô ở địa chỉ /data/private_test (bên trong chứa 2 thư mục full_song và hum)

Chạy lần lượt các lệnh sau:

./predict_private_test.sh

Team:

Võ Văn Phúc

Nguyễn Văn Thiều

Lâm Bá Thịnh

GitHub

View Github