Zalo AI challenge 2021 5K-Compliance

Prepare data: Dữ liệu của ban tổ chức cung cấp nằm trong folder dataset/train. Kết quả sau khi chia chính xác như các file txt

  • Clone yolov5 và mô hình yolov5x6 và thay thế file detect.py

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5
scp detect.py yolov5
cd yolov5
wget https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5x6.pt
python detect.py --weights yolov5x6.pt --source /dataset/train/images --img 1536 --conf-thres 0.1 --iou-thres 0.7 --nosave --classes 0 --augment
cd ..
  • Chia dữ liệu 5-fold

python3 prepare_mask_dataset.py
python3 prepare_distance_dataset.py

train mask model

bash script_train_mask/runtrain1.sh
bash script_train_mask/runtrain2.sh
bash script_train_mask/runtrain3.sh
bash script_train_mask/runtrain4.sh
bash script_train_mask/runtrain5.sh

train distance model

bash script_train_distance/runtrain1.sh
bash script_train_distance/runtrain2.sh
bash script_train_distance/runtrain3.sh
bash script_train_distance/runtrain4.sh
bash script_train_distance/runtrain5.sh

inference

bash predict.sh

GitHub

View Github